NADÁCIA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA

Nadácia Milana Rastislava Štefánika (ďalej Nadácia) bola založená 12. decembra 1992, tesne pred rozpadom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Zámerom Nadácie bolo o. i. pripomínať prínos M. R. Štefánika k vzniku Československej republiky. V tento deň z podnetu prof. J. Fusku a Mgr. J. Iždinského sa zišli v zasadacej miestnosti vedeckej rady Chemickotechnologickej fakulty STU v Bratislave zriaďovatelia Nadácie, aby podpísali Zakladajúcu listinu. V tom čase Nadácie vznikali podľa Občianskeho zákonníka (Zákon č. 40/1964 Zb. § 20b ods. 3) kde bolo uvedené: „Nadácia je právnickou osobou; vzniká registráciou  na príslušnom štátnom orgáne“. Zakladajúce listiny sa registrovali na Obvodnom úrade a činnosť nadácie bola obmedzená len na určitý región.

Text Zakladajúcej listiny v znení: „Vedomí si odkazu gen. Dr. M. Štefánika, podpredsedu prvej Česko-Slovenskej Národnej rady, zakladáme Nadáciu nesúcu jeho meno. Jej hlavným poslaním je neustále oživovanie jeho etických, mravných i národných myšlienok a udržiavanie živých vzťahov medzi našimi národmi Slovenským a Českým v duchu dávnych a živých tradícií. Ako prejav úcty a záujmu tomuto veľkému synovi Slovenského národa, Nadácia bude vyvíjať maximálne úsilie na ukončenie rekonštrukcie mohyly M. R. Štefánika  na Bradle a dostavbu kultúrneho areálu v jeho rodisku na Košariskách. Voláme celý národ -  jednotlivcov a organizácie, aby morálne, ale najmä finančne prispeli na tieto ciele“ navrhli J. Fuska a J. Iždinský, doplnil ho R. Brtáň. Zakladajúca listina bola vytlačená v dvoch exemplároch, ktorých vyhotovenie zabezpečila A. Fusková, ktorá sa po dobu nasledujúcich dvadsať rokov stala sekretárkou nadácie. Na zakladajúcom zhromaždení okrem iných osobností vystúpil národný umelec  Ladislav Chudík, ktorý zdôraznil, že organizácia svojimi ušľachtilými zámermi by mala aj v budúcnosti na základe Štefánikovho odkazu  spájať ľudí bez rozdielu politickej, spoločenskej i náboženskej príslušnosti.

Založeniu Nadácie predchádzali diskusie medzi predstaviteľmi občanov miest a obcí Podbradlanského a Podjavorinského kraja a členmi občianskych združení  Spoločnosti M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom (ďalej len Spoločnosť) a Spolku rodákov M. R. Štefánika (ďalej len Spolok) v Košariskách a ďalších. Zatiaľ čo vznik Spoločnosti a Spolku sa niesol v znamení spoločenských a kultúrnych aktivít, ciele aj  činnosť tvoriacej sa Nadácie sa pôvodne orientovala na ideovú  a finančnú pomoc pri rekonštrukcii mohyly M. R. Štefánika na Bradle. V čase vzniku Nadácie bola situácia na mohyle kritická najmä z pohľadu morálnej a spoločenskej zodpovednosti.

Nadácia okrem rekonštrukcie mohyly na Bradle, znovupostavenia pamätníka M. R. Štefánika v Bratislave, rozšírenia jeho múzea na Košariskách si určila za cieľ šírenie Štefánikovho  myšlienkového, mravného a národného odkazu. Preto sa zriaďovatelia, členovia Zakladajúceho výboru Nadácie nevyberali len z úzkeho regiónu. Boli oslovení akademickí funkcionári z univerzít, vynikajúci umelci, osobnosti spoločenského života, historici, zástupcovia Spoločnosti a Spolku a predstavitelia cirkví, no nie všetci oslovení pozvanie prijali.

Za prvého predsedu Nadácie bol zvolený J. Fuska, za správcu J. Iždinský, za podpredsedov  Š. Šlachta a V. Kátlovský. Martin Kvetko ako reprezentant demokratického hnutia prijal funkciu doživotného čestného predsedu Nadácie.

Žiadosť o registráciu, Zakladajúca listinu a Štatút, ktorý vypracoval správca J. Iždinský,  boli predložené Obvodnému úradu na Myjave, ktorý 17. 3. 1993 Nadáciu  zaregistroval.

Činnosť nadácie sa sľubne rozbehla, predsedu a správcu Nadácie prijal v júni 1993 aj prezident SR Michal Kováč, ktorý vznik nadácie privítal ale ponúkaný patronát nad Nadáciou neprijal.

V roku 1997 došlo k zmene zákona o nadáciách, preto správca J. Iždinský podal na Ministerstvo vnútra SR  (MVSR) návrh na preregistrovanie Nadácie. MVSR Nadáciu so sídlom v Brezovej pod Bradlom zaregistrovalo pod č. 203/Na-96/364 26. augusta 1997 podľa zákona  č. 207/1996 Z. z. v znení zákona NR SR č. 147/1997 Z. z. Ako štatutárny orgán bol evidovaný správca nadácie J.  Iždinský, správna rada mala šesť členov: J. Fuska, Š.  Šlachta, D. Bobrík, P. Uhlík, O.  Plačková a  T.  Štefanovičová. Za predsedu bol zvolený J. Fuska, do dozornej rady boli ustanovení: J. Križka, V. Valihora a M.  Janšto.

Časom sa ukázali isté nedostatky v organizácii správnej rady Nadácie, pretože správna rada chápala svoju činnosť v širšom ako regionálnom kontexte. Situáciu komplikovali aj finančné dôvody, pretože dochádzalo k chybnému  presmerovaniu sponzorských príspevkov medzi Spoločnosťou a Nadáciou, keďže obidve organizácie mali sídlo v Brezovej pod Bradlom.

Na zasadnutí 30. mája 2000 prijala správna rada uznesenie aby na každom jednaní, ktoré sa týka Nadácie boli prítomní aspoň dvaja zástupcovia Nadácie (správca alebo predseda a ďalší člen), ale napätie a nedorozumenia napriek tomu nepoľavili. Ako najvhodnejšie kompromisné   riešenie sa ukázala možnosť presťahovať sídlo nadácie do Bratislavy, zvoliť nových členovia správnej rady, do ktorej bude  kooptovaná  Spoločnosť  a Spolok zastúpená po jednom členovi a člen Spoločnosti bude aj členom dozornej rady.

11. decembra 2000 do správnej rady boli  zvolení: D. Bobrík J. Fuska, O. Plačková, Š. Šlachta, T. Štefanovičová a L. Takáč.  Za správcu Nadácie namiesto Mgr. J. Iždinského, ktorý sa vzdal funkcie, bol menovaný V. Suchý. V tejto zostave pracovala správna rada iba niekoľko mesiacov, pretože na výročnom zasadnutí 23. marca 2001 sa prejednali zmeny v Štatúte Nadácie, ktoré  boli schválená na riadnom zasadnutí 25. júna 2001 a formou Dodatku k  Štatútu  sa predložili MVSR v  nasledujúcom znení:

  1. Sídlo Nadácie Milana Rastislava Štefánika je Bratislava, Albrechtova 11
  2. Počet členov správnej rady sa zvýšil zo šesť na deväť
  3. Za  členov správnej rady boli zvolení: D. Bobrík, Bratislava, J. Danek, Bratislava, (za Spoločnosť), I. Ďurkovič, Brezová pod Bradlom, (za región), J. Fuska,  Bratislava, V. Kátlovský, Bratislava, (za Spoločnosť), Ľ. Kyščiak, Piešťany, (za Spolok), Š.  Šlachta, Bratislava, T.  Štefanovičová, Bratislava, L. Takáč, Bratislava.
  4. Za predsedu Nadácie bol zvolený Ján Fuska
  5. Za členov dozornej rady boli zvolení: D. Bystrický, Bratislava, P. Sadák, Bratislava, J. Tatara,  Piešťany, (za Spoločnosť).
  6. Správcom nadácie bol menovaný V. Suchý, Bratislava

Ministerstvo vnútra SR tieto zmeny zaregistrovalo  15. 11. 2001 v takomto zložení pracovala správna rada jeden rok, keď vyšiel nový zákon o nadáciách.

V zmysle nového § 42. ods. I  zákona č. 34/2002 Z. z . o nadáciách zákona bol Štatút  zmenený na Nadačnú listinu. Zriaďovateľom „novej“ nadácie sa stala už existujúca Nadácia, výška nadačného imania  sa zvýšila na 200.000,- Sk. Za členov správnej rady boli zvolení: D.  Bobrík, J. Fuska, V. Kátlovský, P. Sadák, Bratislava, V. Suchý, Š. Šlachta,  T. Štefanovičová, L. Takáč, všetci z Bratislavy a J. Tatara z Piešťan. Za predsedu Nadácie bol zvolený Ján Fuska, správkyňou Nadácie bola ustanovená Zuzana Debnárová.  Dozorná rada bola nahradená revízorom za ktorého bol menovaný Drahotín Bystrický.

Od  roku 2002 sa vedenie nadácie skonsolidovalo a pokračovalo nerušene v práci podľa cieľov určených v zakladajúcej listiny s vynikajúcimi výsledkami.   K ďalším zmenám v správnej rade nadácie došlo 12. 12. 2007, keď za členov  správnej rady boli zvolení: D. Bakoš, D. Bobrík, M. Čaplovič, A. Drobná, J. Fuska, Š. Holčík, V. Kátlovský, J. Krivošová, a P.  Sadák, všetci z Bratislavy.  Do funkcie predsedu správnej rady bol zvolený Ján Fuska a za správcu bol menovaný Pavel Šesták, ktorý prevzal aj funkciu pokladníka.  Do funkcie revízora bol menovaný Ivan Svitek. Zmeny predložené formou Dodatku č. 2 zaregistrovalo Ministerstvo vnútra SR dňa 31.1.2008

Správna rada na svojom zasadnutí dňa 25.4.2008 navrhla zmeny v Nadačnej listine: Rozšírenie Článku III a Čl. X. Navrhnuté zmeny vo forme Dodatku č.3 zaregistrovalo MVSR dňa 3.6.2008.

K ďalším zmenám v správnej rade došlo na jej riadnom zasadnutí dňa 11. 01. 2011, keď sa  prof. Ján Fuska  vzdal funkcie predsedu správnej rady.  Za členov novej správnej rady boli zvolení:  prof. Ján Bahna, prof. Dušan Bakoš, JUD. Anna Drobná, PhDr. Bohumila Ferenčuhová, prof. Ján Fuska, PhDr. Štefan Holčík,  prof. Janka Krivošová, doc. Štefan Morávek a Ing. Peter Sadák. Správcom ostal Ing. Pavel Šesták a revízorom Ing. Ivan Svitek. Za predsedu správnej rady bol zvolený D. Bakoš, za podpredsedov: J. Bahna a Š. Holčík.  J. Fuska  bol zvolený za čestného predsedu. Súčasne sa vzdala funkcie Alžbeta Fusková, ktorá zastávala funkciu pokladníčky. Bola jedna z tých, čo stáli  pri založení nadácie v roku 1992 a po dobu devätnásť rokov bola neplatenou tajomníčkou nadácie. Po celú dobu vnášala do organizácie ducha priateľstva a pohody a vytvárala v nej takmer rodinné prostredie.  Navrhnuté zmeny zaregistrovalo MVSR dňa 24.1.2011.


Joomla developer