Správa o činnosti Nadácie M.R. Štefánika v Bratislave v roku 2011

Nadácia M.R. Štefánika v Bratislave pokračovala v svojej činnosti v zmysle plánu práce schváleného na rok 2011. Prvou podstatnou udalosťou v roku 2011 boli personálne zmeny v Správnej rade Nadácie na zasadnutí, ktoré sa konalo 11.1.2011, kde sa novým predsedom stal prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc. Predchádzajúci predseda, zakladateľ Nadácie prof. Ing. Ján Fuska, DrSc. sa stal čestným predsedom Nadácie.

Výročné zasadnutie Správnej rady sa konalo 5. 4. 2011, kde výročnú správu o činnosti nadácie za rok 2010 predniesol jej čestný predseda prof. Ing. Ján Fuska, DrSc., ktorý vyzdvihol najmä úplne dokončenie aktivít pre Pamätník M.R. Štefánika v Bratislave a tiež ďalšie aktivity, ktoré poukazujú na aktívnu a svojim rozsahom bohatú činnosť Nadácie. Každé zo zasadaní Správnej rady Nadácie sa nieslo v konštruktívnom duchu rozvíjania aktivít v zmysle poslania Nadácie.

Významnou udalosťou bolo kladenie vencov pri Pamätníku M.R. Štefánika dňa 4. mája 2011, ktoré Nadácia organizovala. Samotný akt prebehol pod zabezpečením zložky Ministerstva obrany SR. Na kladení vencov sa zúčastnili čelní predstavitelia politického života, medzi inými predseda Parlametu SR, ministri, primátor Bratislavy a Prahy, zástupcovia diplomatického zboru a ďalší. Slávnostný prejav predniesol predseda Nadácie prof Bakoš, ktorý v závere povedal „Verím, že sme dôstojní pokračovatelia Štefánikovho diela, že sú nám jeho myšlienky nielen blízke, ale aj vlastné. Máme povinnosť stále rozvíjať odkaz, ktorý nám zanechal Milan Rastislav Štefánik. Preto týmto podujatím Nadácia Milana Rastislava Štefánika v Bratislave ustanovuje tradíciu každoročného položenia vencov k pamätníku slovenského politika, astronóma, francúzskeho generála, spoluzakladateľa slobodnej Česko-Slovenskej republiky v deň jeho smrti.“

Pre svoju činnosť Nadácia aj v minulom roku podala štyri projekty. Na zasadnutí správnej rady 11. 7. 2011 sme museli konštatovať, že žiaden z podaných projektov nebol schválený. Dva projekty podané cez MK SR boli vrátené pre zlé zaradenie (Záchrana leteckej bundy M. R. Štefánika – 6 500,- Eur a Ochrana a prezentácia artefaktov kamenných dosiek z Mohyly gen. Milana Rastislava Štefánika – 14 000 ,- Eur) a jeden projekt (vydanie knižnej publikácie "Mohyla Milana Rastislava Štefánika a jeho pamätníky" - 1. etapa,  – 6 200,- Eur) nedostal financie pre nedostatok finančných prostriedkov. Rovnako bol zamietnutý projekt podaný na MO SR ”Vrátenie busty Milana Rastislava Štefánika na jeho rodný dom v Košariskách” – 3 400,- Eur, na financovanie odliatia novej busty pre múzeum v Košariskách, keďže pôvodná bolo odcudzená a . Na tomto zasadnutí sa Správna rada dohodla, že pamiatku narodenia M. R. Štefánika si členovia a priaznivci Nadácie pripomenú kladením kytice k pamätníku M. R. Štefánika v Bratislave dňa 21. júla 2011 o 19.00.

Treba spomenúť dve významné skutočnosti z tohto obdobia, ktorými je konečné schválenie pomenovania námestia, na ktorom stojí pamätník Námestím M.R. Štefánika. V súvislosti s pamätníkom je to tiež prevod spoluvlastníctva a výkonu správy Pamätníka M. R. Štefánika v Bratislave. Správna rada Nadácie Milana Rastislava Štefánika vyslovila súhlas s takýmto postupom a schválila Dodatok č.1 k Zmluve o usporiadaní vlastníckych vzťahov.

Významnou aktivitou a novým podnetom pre činnosť Nadácie bola cesta medzi krajanov do Starej Pazovy a Nového Sadu, ktorej sa zúčastnil správca nadácie, predseda a čestný predseda v septembri 2011. Cieľom cesty bolo oboznámiť krajanov s činnosťou nadácie a odkazom M.R. Štefánika. Bola to úspešná a užitočná návšteva, pri ktorej sa zoznámili s históriou Slovákov v Srbsku a mimoriadne zaujímavou históriou evanjelickej cirkvi najmä v Starej Pazove. V Starej Pazove a v Novom Sade sa uskutočnili stretnutia s organizátormi spoločenského života krajanov. V Novom Sade sa uskutočnila aj návšteva cintorína, kde je pochovaný Igor Štefánik, brat M.R. Štefánika. Na základe informácií o dokumentácii v archíve tzv. Hurbanovskej fary v Starej Pazove, prejavili členovia Nadácie M.R. Štefánika záujem pomôcť pri ošetrení a digitalizácii archívnych dokumentov kontaktovaním generálneho riaditeľa SNK prof. Katuščáka a návrhom postupu k realizácii tejto úlohy.

O ceste do Vojvodimy informoval predseda Nadácie na ďalšom zasadnutí Správnej rady 18. 10. 2011, na ktorom správca nadácie Ing. Šesták fotografiami priblížil prítomným atmosféru z prostredia krajanov. Na tomto zasadnutí Správnej rady sa zúčastnil aj spisovateľ Miroslav Demák, rodák zo Starej Pazovy a sprostredkovateľ cesty a pobytu vo Vojvodine. Ing. Šesták tiež oboznámil prítomných so zájazdom do Talianska s premietaním vlastných fotografií, ktorý organizovala aktívna skupina z Doprastavu a ktorý mal za cieľ oboznámiť sa z miestami, ktoré sú spojené s pôsobením M.R. Štefánika, pričom vzdali poctu tomuto národnému hrdinovi položením kvetov na pamätné miesta.

Na tomto zasadnutí Správnej rady sa v aktívnej diskusii prebralo plnenie úloh podľa plánu na rok 2011. Predseda Nadácie prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc. konštatoval, že napriek tomu, že Nadácia nedostala na podané projekty žiadnu dotáciu, sa dve z týchto úloh podarilo splniť aj keď nie priamo, ale prostredníctvom členov nadácie. Spoločnou snahou STU a SNM sa podarilo zreštaurovať bundu M.R. Štefánika, v ktorej havaroval a ktorá doteraz bola v depozite SNM a 27. októbra 2011 sa slávnostne uskutočnilo vrátenie busty na rodný dom M.R. Štefánika v Košariskách. Aj keď Nadácia priamo nefinancovala vytvorenie busty a tabule, celá akcia bola pod jej gesciou.

Piate a posledné zasadnutie Správnej rady v roku 2011 sa konalo 6. 12. 2011. Správca nadácie Ing. Šesták na nej premietol dokument, ktorý bol natočený počas prác na záchrane leteckej bundy M.R. Štefánika pod vedením pracovníkov Slovenského národného múzea a FCHPT STU. Nadácia sa aktívne prostredníctvom predsedu pričinila o túto aktivitu a vytvorenie expertného tímu. Spolu so správcom nadácie sledovali postup prác a zúčastnili sa aj prvej prezentácie o zachránenom artefakte na konferencii Konzervačná veda a technológie pre ochranu kultúrneho dedičstva, ktorá sa konala 4. a 5. novembra 2011 v Bratislave.

Prítomní boli informovaní o knižnej publikácii, ktorú autor prof. Fuska prezentoval prítomným v rukopise, ktorá je pripravená na zalomenie a  do tlače.

Ďalšia informácia súvisela s prijatou úlohou, ktorá bola ale realizovaná bez pričinenia Nadácie a týkala sa umiestnenia pamätnej tabule na ulici LeClerk na dome, v ktorom býval Štefánik počas svojho života v Paríži. 9 novembra 2011. Táto tabuľa bola odhalená v prítomnosti podpredsedu parlamentu Pavla Hrušovského.

V diskusii na tomto zasadnutí Správnej rady sa hovorilo o predstavách a možnostiach realizácie predložených úloh Nadácie pre rok 2012. K jednotlivým bodom programu sa postupne vyjadrovali všetci prítomní. Z nových úloh bola diskutovaná účasť Nadácie na oslavách 100. výročia légií, kde sa chce Nadácia angažovať aj v súvislosti s presadením expozície o légiách v Múzeu M.R.Štefánika na Košariskách. Významnou akciou Nadácie bude organizácia stretnutia k 20. výročiu Nadácie M.R.Štefánika v Bratislave, ktoré sa uskutoční v jeseni 2012. Prof. Bahna sa prihlásil s usporiadaním výstavy k tomuto jubileu. Diskutovalo sa o nadviazaní na Medzinárodnú študentskú architektonickú súťaž „Bradlo“, ktorá sa niesla v znamení vypracovania ideových zámerov na úpravu mohyly i Bradla. Vychádzajúc z týchto projektov a majúc na zreteli ústrednú myšlienku „Od kolísky po hrob“ treba spojiť Košariská tj. rodný dom teraz Múzeum M. R. Štefánika v Košariskách s Bradlom, kde sa nachádza Štefánikov hrob. Na základe tejto diskusie bol upravený plán úloh pre rok 2012

V ďalšom roku sa činnosť Nadácie M.R. Štefánika v Bratislave ponesie v odkaze doterajšej úspešnej činnosti a plnení aktuálnych úloh súvisiacich s poslaním Nadácie a v tomto duchu si Nadácia dôstojne pripomenie aj 20. výročie svojho založenia.

 

Bratislava 5. marca 2012

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc. predseda správnej rady


Joomla developer