Novinky

V roku 2020 sme na železničných staniciach v Tisovci, Rimavskej Sobote a Kremnici opäť mali možnosť privítať pojazdné múzeum Československej obce legionárskej (ČsOL) na Slovensku. Zásluhu na tom má Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Železnice Slovenskej republiky, Klub historickej techniky pri Rušňovom depe Zvolen, Nadácia Milana Rastislava Štefánika v Bratislave, Banskobystrický samosprávny kraj a regionálne organizácie a združenia v miestach zastávok Legiovlaku. Napriek krátkemu pobytu navštívilo Legiovlak niekoľko tisíc záujemcov, medzi nimi veľa detí, žiakov a študentov, ktorí sa o túto kapitolu našich dejín živo zaujímali a z expozície si odnášali nielen upomienkové predmety knihy, informačné brožúrky a letáky vydané ČsOL a Nadáciou M. R. Štefánika. Medzi návštevníkmi boli aj takí, ktorí si prostredníctvom databázy legionárov v plukovnej predajni vyhľadali aj údaje o svojich predkoch legionároch.

 201010 Legiovlak 2020 SK 1

Zastávka v Tisovci bola spojená aj s odhalením rekonštruovaných hrobov štrnástich príslušníkov légií a domáceho vojska, ktorí v roku 1919 v okolí Tisovca padli a sú pochovaní na cintoríne v Tisovci. Finančné prostriedky na rekonštrukciu hrobov poskytli Ministerstvo obrany Českej republiky prostredníctvom Nadácie Milana Rastislava Štefánika v Bratis, Banskobystrický samosprávny kraj, mesto Tisovec a Nadácia M. R. Štefánika. Mesto Tisovec s  primátorkou Mgr. Irenou Milecovou, Občianske združenie Gemerské grúne z Hnúšte a miestny historik Viktor Bradňanský sa pričinili aj o dôstojnú pietnu spomienku na cintoríne, na ktorej sa napriek intenzívnemu dažďu zúčastnili aj desiatky miestnych občanov. Zásluhou pani primátorky malo aj uvítanie predstaviteľov ČsOL, Ministerstva obrany ČR, Ministerstva obrany SR, posádky Legiovlaku a ďalších oficiálnych hostí na magistráte veľmi slávnostný charakter.

 201010 Legiovlak 2020 SK 2

K úspešnej návšteve Legiovlaku v Tisovci prispelo aj občianske združenie Zubačka, ktoré k Legiovlaku pristavilo svoj rekonštruovaný funkčný parný rušeň ešte z dôb Rakúsko-Uhorska. Posádka Legiovlaku si so záujmom prezrela aj expozíciu Múzea Zubačka na železničnej stanici Tisovec.

Počas zastávky Legiovlaku v Rimavskej Sobote 21. júla 2020 si posádka Legiovlaku uctila 140. výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika a jeho podiel na organizácii légií a vzniku Československej republiky. V rámci návštevy Legiovlaku v Kremnici 25. júla 2020 sa legionári a členovia Správnej rady Nadácie M. R. Štefánika v Bratislave poklonili aj pamiatke slovenského dobrovoľníka Ďurka Langsfelda a k jeho hrobu položili veniec.

 201010 Legiovlak 2020 SK 3

Expozíciu Legiovlaku na jeho zastávkach na Slovensku navštívili aj viacerí turisti zo zahraničia (Česká republika, Francúzsko, Veľká Británia, Rusko), ktorí obdivovali rekonštruované vagóny a vyslovili uznanie celému projektu pripomínajúcemu udalosti spred viac ako sto rokov.

Pohľadom na vlakovú súpravu odchádzajúcu 26. júla z Kremnice sme sa symbolicky rozlúčili s Legiovlakom v rámci spolupráce s ČsOL na ambicióznom projekte LEGIE 100, pripomínajúcom slávnu kapitolu našej spoločnej histórie v rokoch 1914-1920. Spolupráce, ktorá sa začala v roku 2012 podpisom memoranda o vzájomnej spolupráci na projekte, pokračovala v roku 2015 zaradením slovenského vozňa do súpravy Legiovlaku a jeho návštevami Slovenska v rokoch 2015, 2017, 2019 a 2020.

  201010 Legiovlak 2020 SK 4 

Ferdinand Vrábel, Pavel Šesták

201022 Zaverecna sprava zbierky 2020 1

201022 Zaverecna sprava zbierky 2020 2

 

200918 Predbezna sprava zbierky 2020 1

 200918 Predbezna sprava zbierky 2020 2

 

200901 Zaverecna sprava 2019 1

200901 Zaverecna sprava 2019 2

 

Predbezna sprava 2019 1

Predbezna sprava 2019 2

 

 Zaverecna sprava 2017SK 1

Zaverecna sprava 2017SK 2

 

Zaverecna sprava 2017ZA 1

Zaverecna sprava 2017ZA 2

 

Panel 00 Uvodny

V poradí druhou putovnou výstavou Nadácie Milana Rastislava Štefánika je panelová výstava "Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik, 21.7.1880 - 4.5.1919", sprevádzajúca návštevníka Štefánikovým životom, dielom a odkazom na dvanástich paneloch:

- Úvodný panel

- Rodisko, 1880 - 1886

- Štúdiá, 1886 - 1904

- Vedec a diplomat, 1904 - 1915

- Diplomat a vojak, 1915 - 1919

- Organizátor čs. légií - Rusko, 1914 - 1917 

- Organizátor šs. légií - Rusko, 1917 - 1919

- Organizátor čs. légií - Francúzsko, 1914 - 1918

- Organizátor čs. légií Taliansko, 1917 - 1918

- Tragický záver života a mohyla na Bradle, 1919 - 1928

- Pamätník v Bratislave, 1938 - 2009

- Odkaz a pamiatka v národe

K výstave je vydané tiež multimedálne CD s nahovorenými textami a dynamickými obrazovými prílohami.

 

Pri príležitosti okrúhlych výročí významných momentov našej novodobej histórie, pripravila Nadácia Milana Rastislava Štefánika panelovú výstavu oboznamujúcu návštevníka s históriou
vzniku prvého slobodného demokratického štátu, v ktorom sa slovenský národ stal prvý krát v dejinách národom štátotvorným. Štruktúra výstavy charakterizujú názvy jednotlivých panelov:
-  Prvá svetová vojna (1914-1918)
-  Zahraničné akcie Slovákov a Čechov po vypuknutí prvej
svetovej vojny
- Vedenie nášho zahraničného odboja a druhy našich légií
- Československá légia v Rusku
- Československá légia vo Francúzsku
- Československá légia v Taliansku
- Významní Slováci v čs. légiách
- Slováci v zahraničí aj doma v boji za samostatnosť
- Významné dokumenty o budúcom československom štáte
- 28. október - vznik Československej republiky (ČSR)
- Zápas o územú suverenitu, o československé hranice a české pohraničie, vojna o Tešínsko a vojna na Slovensku
- Zabudnutá (?) légia v Rusku
- Osudy ČSR, prvého slobodného spoločného štatu Slovákov a Čechov a vznik Slovenskej republiky 1.1.1993
- vedúca osobnosť moderných slovenských dejín Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik
- Štefánikov podiel v boji Čechov a Slovákov za slobodu v rokoch prvej svetovej vojny

Ako po minulé roky, aj v roku 2021 oslovujeme priaznivcov práce našej nadácie s prosbou o poukázanie sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2020. 

Kto sa rozhodne darovať nám časť ním zaplatenej dane, môže použiť nasledujúci postup:

1. Z tejto stránky si stiahne dva formuláre v editovateľnom formáte PDF:

Stiahnúť formulár č.1 - Potvrdenie o zaplatení dane 

Stiahnúť formulár č.2 - Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane

2. Vyplní prvú časť Formulára č.1, kde uvádza svoje osobné údaje: Priezvisko, Meno, Rodné číslo, Adresa trvalého pobytu a PSČ.

O vyplnenie zvyšných údajov a ich potvrdenie požiada svojho zamestnávateľa ktorý je platiteľom jeho dane z príjmov.

3. Následne vyplní Formulár č.2:

- do riadkov 01 až 11 formulára uvedie svoje osobné údaje

- do riadku 12  daň zníženú o daňový bonus z riadku 24 Formulára č.1

- do riadku 13 sumu, ktorú sa rozhodol nadácii poukázať, maximálne však do výšky 2% (3%) zo sumy z riadku 12, minimálne 3,- €

- do riadku 14 dátum zaplatenia dane z riadku 25 Formulára č.1

- v závere Formulára č.2 môže vyznačiť súhlasí s so zaslaním údajov príjmateľovi, doplní dátum a vyhlásenie podpíše

Podiel do výšky 3% zaplatenej dane môže príjmateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z.z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré k vyhláseniu priloží.

4. V termíne najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca, ktorý bude nasledovať po skončení pandémie predloží oba vyplnené a  potvrdené Formuláre č.1 a č.2 príslušnému správcovi dane, uvedenému vo Formulári č.1.

5. Naša nadácia bola zaregistrovaná v Zozname príjmateľov 2% (3%) za rok 2019 pod registračným číslom 12773. Oprávnenie nadácie poberať 2% (3%) dane z príjmov si môže daňovník overiť v registri poberateľov na web stránke Notárskej komory SR: http://www.notar.sk/

Získané finančné prostriedky budú použité pri realizácii našich tohtoročných aktivít:

- Návšteva Legiovlaku na Slovensku

- Vernisáže panelovej výstavy "Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik * 21. júla 1880 - + 4. mája 1919"

- Vernisáže panelovej výstavy "Roky bojov, obetí a nádejí 1914-1920"

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli podporiť týmto spôsobom aktivity našej nadácie orientované na zachovanie kultúrnych hodnôt, ochranu a obnovu historických kultúrnych pamiatok, súvisiacich s ústrednou osobnosťou našich novodobých dejín Milanom Rastislavom Štefánikom.


Joomla developer