Novinky

Nadácia M. R. Štefánika si pripomenula 100. výročie vzniku Československej republiky v Bratislave, v Štefánikových rodných Košariskách a Hodoníne.

Najprv sa v raných hodinách zástupcovia Nadácie pripojili k sprievodu Prezidenta Slovenskej republiky a k Pamätníku M. R. Štefánika v Bratislave položili veniec ako symbol vďaky zakladateľovi prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov, generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.

Pri Pamatniku v Bratislave Zástupcovia nadácie pred Pamätníkom v Bratislave 

 

Po presune do Košarísk sme sa najprv na lúke nad Štefánikovým rodným domom zúčastnili zasadenia lipy Česko-Slovenského priateľstva.

Sadenie lipy v Kosariskach                            Sadenie lipy Česko-Slovenského priateľstva v Košariskách

 

Oficiálny programv Košariskách pokračoval na cintoríne položeím kytíc k hrobom ruského legionára Jána Ďuriša a talianskeho legionára Štefana Marka.

Hrob Stefana Marka v Kosariskach

                               Pri hrobe legionára Štefana Marka v Košariskách

 

A už naša cesta smerovalaa späť do Bratislavy, aby sme sa mohli zúčastniť slávnostného odhalenia a položit veniec k pamätnej tabuli zakladateľom Československej republiky, T. G. Masarykovi a M. R. Štefánikovi.

Pri pamatnej tabuli v Bratislave

Pred pamätnou tabuľou v Bratislave

 

V rámci spomienok na vznik Československej republiky v moravskom Hodoníne sme najprv boli na mestskom cintoríne pri uctení pamiatky obetí prvej svetovej vojny a padlých legionárov a podvečer pri zhromaždení stoviek ľudí u pomníku zakladateľa a prvého prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka.

20181028 181643

 Pri Pamätníku T. G. Masaryka v Hodoníne

 

Ferdinand Vrábel, Pavel Šesták

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 180926 1 upravena zaverecna sprava

 180926 2 upravena zaverecna sprava

 

171207-1 Podanie MV SR.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171207-2 Podanie MV SR.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Píloha 4

Priloha 4 - potvrdenie o vklade 2.jpg

Príloha 5

Priloha 5 - vypis z uctu 9-2017.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri príležitosti okrúhlych výročí významných momentov našej novodobej histórie, pripravila Nadácia Milana Rastislava Štefánika panelovú výstavu oboznamujúcu návštevníka s históriou
vzniku prvého slobodného demokratického štátu, v ktorom sa slovenský národ stal prvý krát v dejinách národom štátotvorným. Štruktúra výstavy charakterizujú názvy jednotlivých panelov:
-  Prvá svetová vojna (1914-1918)
-  Zahraničné akcie Slovákov a Čechov po vypuknutí prvej
svetovej vojny
- Vedenie nášho zahraničného odboja a druhy našich légií
- Československá légia v Rusku
- Československá légia vo Francúzsku
- Československá légia v Taliansku
- Významní Slováci v čs. légiách
- Slováci v zahraničí aj doma v boji za samostatnosť
- Významné dokumenty o budúcom československom štáte
- 28. október - vznik Československej republiky (ČSR)
- Zápas o územú suverenitu, o československé hranice a české pohraničie, vojna o Tešínsko a vojna na Slovensku
- Zabudnutá (?) légia v Rusku
- Osudy ČSR, prvého slobodného spoločného štatu Slovákov a Čechov a vznik Slovenskej republiky 1.1.1993
- vedúca osobnosť moderných slovenských dejín Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik
- Štefánikov podiel v boji Čechov a Slovákov za slobodu v rokoch prvej svetovej vojny

Ako po minulé roky, aj v roku 2019 oslovujeme priaznivcov práce našej nadácie s prosbou o poukázanie sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2018. 

Kto sa rozhodne darovať nám časť ním zaplatenej dane, môže použiť nasledujúci postup:

1. Z tejto stránky si stiahne dva formuláre v editovateľnom formáte PDF:

Stiahnúť formulár č.1 - Potvrdenie o zaplatení dane 

Stiahnúť formulár č.2 - Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane

2. Vyplní prvú časť Formulára č.1, kde uvádza svoje osobné údaje: Priezvisko, Meno, Rodné číslo, Adresa trvalého pobytu a PSČ.

O vyplnenie zvyšných údajov a ich potvrdenie požiada do 15,2,2019 svojho zamestnávateľa ktorý je platiteľom jeho dane z príjmov.

3. Následne vyplní Formulár č.2:

- do riadkov 01 až 11 formulára uvedie svoje osobné údaje

- do riadku 12  daň zníženú o daňový bonus z riadku 24 Formulára č.1

- do riadku 13 sumu, ktorú sa rozhodol nadácii poukázať, maximálne však do výšky 2% (3%) zo sumy z riadku 12, minimálne 3,- €

- do riadku 14 dátum zaplatenia dane z riadku 25 Formulára č.1

- v závere Formulára č.2 môže vyznačiť súhlasí s so zaslaním údajov príjmateľovi, doplní dátum a vyhlásenie podpíše

Podiel do výšky 3% zaplatenej dane môže príjmateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z.z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré k vyhláseniu priloží.

4. V termíne do 30.04.2019 predloží oba vyplnené a  potvrdené Formuláre č.1 a č.2 príslušnému správcovi dane, uvedenému vo Formulári č.1.

5. Naša nadácia bola zaregistrovaná v Zozname príjmateľov 2% (3%) za rok 2018 pod registračným číslom 8411. Oprávnenie nadácie poberať 2% (3%) dane z príjmov si môže daňovník overiť v registri poberateľov na web stránke Notárskej komory SR: http://www.notar.sk/

Získané finančné prostriedky budú použité pri realizácii našich tohtoročných aktivít:

- Návšteva Legiovlaku na Slovensku

- Vernisáže panelovej výstavy "Roky bojov, obetí a nádejí 1914-1920"

- Vernisáže panelovej výstavy "Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik * 21. júla 1880 - + 4. mája 1919"

- Vydanie knižnej publikácie "Štefánik očami detí a pre deti"

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli podporiť týmto spôsobom aktivity našej nadácie orientované na zachovanie kultúrnych hodnôt, ochranu a obnovu historických kultúrnych pamiatok, súvisiacich s ústrednou osobnosťou našich novodobých dejín Milanom Rastislavom Štefánikom.


Joomla developer