Novinky

 V Starej Ľubovni odhalili 30. septembra 2022 za účasti ministra obrany Slovenskej republiky Jaroslava Naďa sochu generála Milana Rastislava Štefánika. Jej súčasťou je aj lodný kufor, fotoaparát a kompas. Slávnostného aktu sa zúčastnili tiež zástupcovia Nadácie Milana Rastislava Štefánika, ktorí k novej soche položili veniec.

  Socha je vyrobená je z patinovaného bronzu, podobne ako aj jej súčasti. "Toto nápadité dielo je pripomienkou života a činov velikána svojej doby a našich dejín. Zároveň veľmi prívetivou formou približuje generála Štefánika mladým ľuďom a deťom, ktorí sa môžu pozrieť cez objektív dobového fotoaparátu, prípadne si sadnúť na lodný cestovateľský kufor s vojenskou uniformou a odfotiť sa so sochou generála," uviedol, okrem iného, vo svojom príhovore minister Naď.

 K desiatkam sôch a  búst M. R.. Štefánika v generálskej uniforme alebo brigadírke a k niekoľkým sochám v leteckej kombinéze tak pribudlo dielo, ktoré zobrazuje Štefánika v občianskom odeve a pripomína jeho kariéru vedca, cestovateľa a diplomata v službách vedy a Francúzskej republiky.

  Dielo na žulovom podstavci, ktoré meria 180 centimetrov, bolo realizované realistickou, jemnou špachtľovou modeláciou. Na jeho zhotovenie poskytlo ministerstvo Starej Ľubovni celkovo 25.000 eur. Autorom diela je sochár Mgr. art. Peter Mészáros, ktorý už realizoval viacero významných diel vo verejnom priestore, napríklad Bránu slobody v Devíne, bustu Antona Srholca tamtiež alebo sochu československého vojaka na pomníku na Dukle.

Photo0477

Photo0478

 Foto: autor

 Ferdinand Vrábel

FERENČUHOVÁ, Bohumila: BOHDAN PAVLŮ. Politická biografia 1883 – 1938. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV,  Historický ústav SAV, 2021, 511 strán, fotografie v texte, pramene a literatúra, menný register. ISBN978-80-224-1885-0.                                    

 KnihaZáujemcom o dejiny československých légií osobnosť Bohdana Pavlů iste netreba podrobnejšie predstavovať. Napriek tomu sme doteraz nemali okrem článkov a menších pojednaní podrobnú monografiu, ktorá by priblížila jeho život a dielo. Túto medzeru v odbornej literatúre vyplnila renomovaná slovenská historička Bohumila Ferenčuhová , ktorá pôsobí od  roku v Historickom ústave SAV. Zameriava sa na novšie všeobecné dejiny. Je autorkou  množstva odborných článkov a významných publikácií ako Sovietske Rusko a Malá dohoda (1988),  Slovensko a svet v 20. storočí (2006) a Francúzsko a slovenská otázka  1789 – 1989 (2008). Je tiež editorkou a spoluautorkou kolektívnych prác Francúzsko a stredná Európa 1867 – 1914, Milan Rastislav Štefánik a česko-slovenské zahraničné vojsko (légie) (2014) a mnohých ďalších. Koncom roka 2021 vydala rozsiahlu monografiu o jednom z najvýznamnejších slovenských novinárov, československých politikov, vojakov a diplomatov – Bohdanovi Pavlů, ktorý by po trojici vedúcich česko-slovenských predstaviteľov prvého odboja T. G. Masarykovi, M. R. Štefánikovi a E. Benešovi nepochabne patril na ďalšie miesto v poradí.

 Pavlů pochádzal zo stredne zámožnej roľníckej rodiny z  moravskej obce Spešov (okr. Blansko), ale jeho rodičia sa neskôr presťahovali do Dolných Držkoviec v Uhorsku (dnes okr. Bánovce nad Bebravou). Bohdan bol pokrstený ako Theodor, ale neskôr začal používať počeštený tvar svojho krstného mena – Bohdan. Po štúdiách na gymnáziu v Uherskom Hradišti študoval  na Právnickej fakulte Karlo-Ferdinandovej univerzity v Prahe. Tam sa angažoval v študentskom spolku Detvan a v Českoslovanskej jednote. Autorka v podtitule skromne uvádza, že ide o „politickú biografiu“, ale jej záber je nepomerne širší ako len oboznámiť nás so životopisom Pavlůa. Čitateľ tejto naozaj monumentálnej publikácie, akú si však život a dielo Pavlů (dnes bohužiaľ už polozabudnutého) aj vskutku zaslúži, prináša podrobné informácie aj o pomeroch v školstve v Predlitavsku, o pomeroch v Uherskom Hradišti a problémoch zriadenia českej strednej školy – najprv súkromnej a neskôr zoštátnenej, ďalej od školského roku 1902 – 1903 o štúdiu na Právnickej fakulte Karlo-Ferdinandovej univerzity v Prahe, tam pôsobiacich profesoroch a tiež o aktivitách Pavlů mimo školy. Okrem prednášok z právnych disciplín Pavlů navštevoval aj prednášky profesora T. G. Masaryka na Filozofickej fakulte, kde sa bližšie oboznámil aj s problematikou vtedajších sporov o realizmus.

 Pavlů bol už svojím pôvodom z moravského Slovácka od začiatku ovplyvnený aj myšlienkami česko-slovenskej vzájomnosti, ktoré sa prehĺbili a  utvrdili kontaktom s Čechmi, Moravanmi a Slovákmi počas jeho štúdií v Prahe. Ferenčuhová podrobne rozoberá aj túto problematiku, zoznamuje s hlavným predstaviteľmi hnutia a ich aktivitami. Pražský pobyt Pavlůa zoznámil nielen s Masarykom, ale aj s Milanom R. Štefánikom, s ktorým mal neskôr v rokoch Veľkej vojny zohrať významnú úlohu pri organizácii a pôsobení Ruskej légie v Rusku.

 Významnú kapitolu predstavuje aj Pavlůov pobyt ako vojaka v Pešti v rokoch 1904 – 1905, jeho novinárske počiatky a zoznámenie s vtedajšími slovenskými vlastencami. V rokoch 1906 – 1907 navštevoval prednášky na budapeštianskej právnickej fakulte a súčasne pracoval v redakcii Hodžovho Slovenského týždenníka. Vďaka Milanovi Hodžovi získal Pavlů aj akési zázemie v Pešti, keď mohol pobývať priamo v redakcii, čo bolo v jeho finančných problémoch nie bezvýznamnou pomocou.

 Pavlů mal od začiatku ambície byť akýmsi spojovacím článkom medzi Slovenskom a Čechmi. Preto od toku 1904 pravidelne informuje českú spoločnosť o dianí na Slovensku najprv v pravidelnej rubrike v časopise Čas vydávaný Janom Herbenom. Jeho ideovú náplň však určoval Masaryk. Pavlů spolupracoval aj s Revue Naše Slovensko. Po tragických udalostiach v Černovej pomáhal zorganizovať prednášku Andreja Hlinku najprv v Prahe na Žofíne a potom aj v ďalších mestách v Čechách a na Morave. Pavlů si od úradov vymohol aj povolenie na rozmnožovací stroj ktorým  v rokoch 1908 – 1910 vydával  z poverenia  ústredného výboru Českoslovanskej jednoty bulletin  Slovenská korešpondencia. To všetko bola veľmi dobrá škola pre budúceho redaktora Čechoslováka v Rusku.

BP Po vypuknutí vojny Pavlů narukoval ako práporčík do rakúsko-uhorskej armády, ale bol už na jeseň 1914 zajatý a v Tarnowe vstúpil do Českej družiny ako jeden z tzv. novodružiníkov. Vtedy sa začala veľmi významná kapitola jeho života ako redaktora novín Čechoslovák a   spoluorganizátora čs. dobrovoľníckeho vojska v Rusku a napokon aj plnomocníka čs. vlády pre Ruskú légiu. Časť pamätníkov z radov légií a tiež autorov rôznych povrchných článkov vníma Pavl Pražský pobyt Pavlůa zoznámil nielen s Masarykom, ale aj s Milanom R. Štefánikom, s ktorým mal neskôr v rokoch Veľkej vojny zohrať významnú úlohu pri organizácii a pôsobení Ruskej légie v Rusku.

 Časť pamätníkov z légií a tiež niektorí autori povrchných článkov vnímajú Pavlůa veľmi kontroverzne. Vyčítajú mu hlavne podporu Kolčaka a ďalšie kroky najmä pri presadzovaní Štefánikovho nariadenia číslo 588, ktoré však v skutočnosti Ruskú légiu zachránilo a naštartovalo evakuáciu z Vladivostoku.  Ferenčuhová sa tejto zložitej problematike nevyhýba a približuje ju na základe archívnych dokumentov so snahou o maximálnu objektivitu.

 Po návrate do Československa pôsobil Pavlů v diplomatických službách až do svojej tragickej smrti v máji 1938. Autorka svoju rozsiahlu monografiu rozdelila do troch častí ktoré príznačne nazvala: Mladosť (ss. 15 – 98), Mužnosť (ss. 101 – 256) a Múdrosť ( ss. 259 – 427).

 Knihu si záujemcovia môžu objednať na adrese Vydavateľstvo Veda SAV, Bratislava, v cene cca 18 – 19 eur. Publikácia bude aj v kníhkupectvách, ale za vyššiu cenu – cca 25 eur.

 Ferdinand Vrábel

Panel 00 Uvodny

V poradí druhou putovnou výstavou Nadácie Milana Rastislava Štefánika je panelová výstava "Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik, 21.7.1880 - 4.5.1919", sprevádzajúca návštevníka Štefánikovým životom, dielom a odkazom na dvanástich paneloch:

- Úvodný panel

- Rodisko, 1880 - 1886

- Štúdiá, 1886 - 1904

- Vedec a diplomat, 1904 - 1915

- Diplomat a vojak, 1915 - 1919

- Organizátor čs. légií - Rusko, 1914 - 1917 

- Organizátor šs. légií - Rusko, 1917 - 1919

- Organizátor čs. légií - Francúzsko, 1914 - 1918

- Organizátor čs. légií Taliansko, 1917 - 1918

- Tragický záver života a mohyla na Bradle, 1919 - 1928

- Pamätník v Bratislave, 1938 - 2009

- Odkaz a pamiatka v národe

K výstave je vydané tiež multimedálne CD s nahovorenými textami a dynamickými obrazovými prílohami.

 

Pri príležitosti okrúhlych výročí významných momentov našej novodobej histórie, pripravila Nadácia Milana Rastislava Štefánika panelovú výstavu oboznamujúcu návštevníka s históriou
vzniku prvého slobodného demokratického štátu, v ktorom sa slovenský národ stal prvý krát v dejinách národom štátotvorným. Štruktúra výstavy charakterizujú názvy jednotlivých panelov:
-  Prvá svetová vojna (1914-1918)
-  Zahraničné akcie Slovákov a Čechov po vypuknutí prvej
svetovej vojny
- Vedenie nášho zahraničného odboja a druhy našich légií
- Československá légia v Rusku
- Československá légia vo Francúzsku
- Československá légia v Taliansku
- Významní Slováci v čs. légiách
- Slováci v zahraničí aj doma v boji za samostatnosť
- Významné dokumenty o budúcom československom štáte
- 28. október - vznik Československej republiky (ČSR)
- Zápas o územú suverenitu, o československé hranice a české pohraničie, vojna o Tešínsko a vojna na Slovensku
- Zabudnutá (?) légia v Rusku
- Osudy ČSR, prvého slobodného spoločného štatu Slovákov a Čechov a vznik Slovenskej republiky 1.1.1993
- vedúca osobnosť moderných slovenských dejín Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik
- Štefánikov podiel v boji Čechov a Slovákov za slobodu v rokoch prvej svetovej vojny

Ako po minulé roky, aj v roku 2022 oslovujeme priaznivcov práce našej nadácie s prosbou o poukázanie sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2021. 

Kto sa rozhodne darovať nám časť ním zaplatenej dane, môže použiť nasledujúci postup:

1. Z tejto stránky si stiahne dva formuláre v editovateľnom formáte PDF:

Stiahnúť formulár č.1 - Potvrdenie o zaplatení dane 

Stiahnúť formulár č.2 - Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane

2. Vyplní prvú časť Formulára č.1, kde uvádza svoje osobné údaje: Priezvisko, Meno, Rodné číslo, Adresa trvalého pobytu a PSČ.

O vyplnenie zvyšných údajov a ich potvrdenie požiada svojho zamestnávateľa ktorý je platiteľom jeho dane z príjmov.

3. Následne vyplní Formulár č.2:

- do riadkov 01 až 11 formulára uvedie svoje osobné údaje

- do riadku 12  daň zníženú o daňový bonus z riadku 24 Formulára č.1

- do riadku 13 sumu, ktorú sa rozhodol nadácii poukázať, maximálne však do výšky 2% (3%) zo sumy z riadku 12, minimálne 3,- €

- do riadku 14 dátum zaplatenia dane z riadku 25 Formulára č.1

- v závere Formulára č.2 môže vyznačiť súhlasí s so zaslaním údajov príjmateľovi, doplní dátum a vyhlásenie podpíše

Podiel do výšky 3% zaplatenej dane môže príjmateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z.z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré k vyhláseniu priloží.

4. V termíne najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca, ktorý bude nasledovať po skončení pandémie predloží oba vyplnené a  potvrdené Formuláre č.1 a č.2 príslušnému správcovi dane, uvedenému vo Formulári č.1.

5. Naša nadácia bola zaregistrovaná v Zozname príjmateľov 2% (3%) za rok 2021. Oprávnenie nadácie poberať 2% (3%) dane z príjmov si môže daňovník overiť v registri poberateľov na web stránke Notárskej komory SR: http://www.notar.sk/

Získané finančné prostriedky budú použité pri realizácii našich aktivít.

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli podporiť týmto spôsobom aktivity našej nadácie orientované na zachovanie kultúrnych hodnôt, ochranu a obnovu historických kultúrnych pamiatok, súvisiacich s ústrednou osobnosťou našich novodobých dejín Milanom Rastislavom Štefánikom.


Joomla developer