Novinky

FERENČUHOVÁ, Bohumila: BOHDAN PAVLŮ. Politická biografia 1883 – 1938. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV,  Historický ústav SAV, 2021, 511 strán, fotografie v texte, pramene a literatúra, menný register. ISBN978-80-224-1885-0.                                    

 KnihaZáujemcom o dejiny československých légií osobnosť Bohdana Pavlů iste netreba podrobnejšie predstavovať. Napriek tomu sme doteraz nemali okrem článkov a menších pojednaní podrobnú monografiu, ktorá by priblížila jeho život a dielo. Túto medzeru v odbornej literatúre vyplnila renomovaná slovenská historička Bohumila Ferenčuhová , ktorá pôsobí od  roku v Historickom ústave SAV. Zameriava sa na novšie všeobecné dejiny. Je autorkou  množstva odborných článkov a významných publikácií ako Sovietske Rusko a Malá dohoda (1988),  Slovensko a svet v 20. storočí (2006) a Francúzsko a slovenská otázka  1789 – 1989 (2008). Je tiež editorkou a spoluautorkou kolektívnych prác Francúzsko a stredná Európa 1867 – 1914, Milan Rastislav Štefánik a česko-slovenské zahraničné vojsko (légie) (2014) a mnohých ďalších. Koncom roka 2021 vydala rozsiahlu monografiu o jednom z najvýznamnejších slovenských novinárov, československých politikov, vojakov a diplomatov – Bohdanovi Pavlů, ktorý by po trojici vedúcich česko-slovenských predstaviteľov prvého odboja T. G. Masarykovi, M. R. Štefánikovi a E. Benešovi nepochabne patril na ďalšie miesto v poradí.

 Pavlů pochádzal zo stredne zámožnej roľníckej rodiny z  moravskej obce Spešov (okr. Blansko), ale jeho rodičia sa neskôr presťahovali do Dolných Držkoviec v Uhorsku (dnes okr. Bánovce nad Bebravou). Bohdan bol pokrstený ako Theodor, ale neskôr začal používať počeštený tvar svojho krstného mena – Bohdan. Po štúdiách na gymnáziu v Uherskom Hradišti študoval  na Právnickej fakulte Karlo-Ferdinandovej univerzity v Prahe. Tam sa angažoval v študentskom spolku Detvan a v Českoslovanskej jednote. Autorka v podtitule skromne uvádza, že ide o „politickú biografiu“, ale jej záber je nepomerne širší ako len oboznámiť nás so životopisom Pavlůa. Čitateľ tejto naozaj monumentálnej publikácie, akú si však život a dielo Pavlů (dnes bohužiaľ už polozabudnutého) aj vskutku zaslúži, prináša podrobné informácie aj o pomeroch v školstve v Predlitavsku, o pomeroch v Uherskom Hradišti a problémoch zriadenia českej strednej školy – najprv súkromnej a neskôr zoštátnenej, ďalej od školského roku 1902 – 1903 o štúdiu na Právnickej fakulte Karlo-Ferdinandovej univerzity v Prahe, tam pôsobiacich profesoroch a tiež o aktivitách Pavlů mimo školy. Okrem prednášok z právnych disciplín Pavlů navštevoval aj prednášky profesora T. G. Masaryka na Filozofickej fakulte, kde sa bližšie oboznámil aj s problematikou vtedajších sporov o realizmus.

 Pavlů bol už svojím pôvodom z moravského Slovácka od začiatku ovplyvnený aj myšlienkami česko-slovenskej vzájomnosti, ktoré sa prehĺbili a  utvrdili kontaktom s Čechmi, Moravanmi a Slovákmi počas jeho štúdií v Prahe. Ferenčuhová podrobne rozoberá aj túto problematiku, zoznamuje s hlavným predstaviteľmi hnutia a ich aktivitami. Pražský pobyt Pavlůa zoznámil nielen s Masarykom, ale aj s Milanom R. Štefánikom, s ktorým mal neskôr v rokoch Veľkej vojny zohrať významnú úlohu pri organizácii a pôsobení Ruskej légie v Rusku.

 Významnú kapitolu predstavuje aj Pavlůov pobyt ako vojaka v Pešti v rokoch 1904 – 1905, jeho novinárske počiatky a zoznámenie s vtedajšími slovenskými vlastencami. V rokoch 1906 – 1907 navštevoval prednášky na budapeštianskej právnickej fakulte a súčasne pracoval v redakcii Hodžovho Slovenského týždenníka. Vďaka Milanovi Hodžovi získal Pavlů aj akési zázemie v Pešti, keď mohol pobývať priamo v redakcii, čo bolo v jeho finančných problémoch nie bezvýznamnou pomocou.

 Pavlů mal od začiatku ambície byť akýmsi spojovacím článkom medzi Slovenskom a Čechmi. Preto od toku 1904 pravidelne informuje českú spoločnosť o dianí na Slovensku najprv v pravidelnej rubrike v časopise Čas vydávaný Janom Herbenom. Jeho ideovú náplň však určoval Masaryk. Pavlů spolupracoval aj s Revue Naše Slovensko. Po tragických udalostiach v Černovej pomáhal zorganizovať prednášku Andreja Hlinku najprv v Prahe na Žofíne a potom aj v ďalších mestách v Čechách a na Morave. Pavlů si od úradov vymohol aj povolenie na rozmnožovací stroj ktorým  v rokoch 1908 – 1910 vydával  z poverenia  ústredného výboru Českoslovanskej jednoty bulletin  Slovenská korešpondencia. To všetko bola veľmi dobrá škola pre budúceho redaktora Čechoslováka v Rusku.

BP Po vypuknutí vojny Pavlů narukoval ako práporčík do rakúsko-uhorskej armády, ale bol už na jeseň 1914 zajatý a v Tarnowe vstúpil do Českej družiny ako jeden z tzv. novodružiníkov. Vtedy sa začala veľmi významná kapitola jeho života ako redaktora novín Čechoslovák a   spoluorganizátora čs. dobrovoľníckeho vojska v Rusku a napokon aj plnomocníka čs. vlády pre Ruskú légiu. Časť pamätníkov z radov légií a tiež autorov rôznych povrchných článkov vníma Pavl Pražský pobyt Pavlůa zoznámil nielen s Masarykom, ale aj s Milanom R. Štefánikom, s ktorým mal neskôr v rokoch Veľkej vojny zohrať významnú úlohu pri organizácii a pôsobení Ruskej légie v Rusku.

 Časť pamätníkov z légií a tiež niektorí autori povrchných článkov vnímajú Pavlůa veľmi kontroverzne. Vyčítajú mu hlavne podporu Kolčaka a ďalšie kroky najmä pri presadzovaní Štefánikovho nariadenia číslo 588, ktoré však v skutočnosti Ruskú légiu zachránilo a naštartovalo evakuáciu z Vladivostoku.  Ferenčuhová sa tejto zložitej problematike nevyhýba a približuje ju na základe archívnych dokumentov so snahou o maximálnu objektivitu.

 Po návrate do Československa pôsobil Pavlů v diplomatických službách až do svojej tragickej smrti v máji 1938. Autorka svoju rozsiahlu monografiu rozdelila do troch častí ktoré príznačne nazvala: Mladosť (ss. 15 – 98), Mužnosť (ss. 101 – 256) a Múdrosť ( ss. 259 – 427).

 Knihu si záujemcovia môžu objednať na adrese Vydavateľstvo Veda SAV, Bratislava, v cene cca 18 – 19 eur. Publikácia bude aj v kníhkupectvách, ale za vyššiu cenu – cca 25 eur.

 Ferdinand Vrábel

Panel 00 Uvodny

V poradí druhou putovnou výstavou Nadácie Milana Rastislava Štefánika je panelová výstava "Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik, 21.7.1880 - 4.5.1919", sprevádzajúca návštevníka Štefánikovým životom, dielom a odkazom na dvanástich paneloch:

- Úvodný panel

- Rodisko, 1880 - 1886

- Štúdiá, 1886 - 1904

- Vedec a diplomat, 1904 - 1915

- Diplomat a vojak, 1915 - 1919

- Organizátor čs. légií - Rusko, 1914 - 1917 

- Organizátor šs. légií - Rusko, 1917 - 1919

- Organizátor čs. légií - Francúzsko, 1914 - 1918

- Organizátor čs. légií Taliansko, 1917 - 1918

- Tragický záver života a mohyla na Bradle, 1919 - 1928

- Pamätník v Bratislave, 1938 - 2009

- Odkaz a pamiatka v národe

K výstave je vydané tiež multimedálne CD s nahovorenými textami a dynamickými obrazovými prílohami.

 

Pri príležitosti okrúhlych výročí významných momentov našej novodobej histórie, pripravila Nadácia Milana Rastislava Štefánika panelovú výstavu oboznamujúcu návštevníka s históriou
vzniku prvého slobodného demokratického štátu, v ktorom sa slovenský národ stal prvý krát v dejinách národom štátotvorným. Štruktúra výstavy charakterizujú názvy jednotlivých panelov:
-  Prvá svetová vojna (1914-1918)
-  Zahraničné akcie Slovákov a Čechov po vypuknutí prvej
svetovej vojny
- Vedenie nášho zahraničného odboja a druhy našich légií
- Československá légia v Rusku
- Československá légia vo Francúzsku
- Československá légia v Taliansku
- Významní Slováci v čs. légiách
- Slováci v zahraničí aj doma v boji za samostatnosť
- Významné dokumenty o budúcom československom štáte
- 28. október - vznik Československej republiky (ČSR)
- Zápas o územú suverenitu, o československé hranice a české pohraničie, vojna o Tešínsko a vojna na Slovensku
- Zabudnutá (?) légia v Rusku
- Osudy ČSR, prvého slobodného spoločného štatu Slovákov a Čechov a vznik Slovenskej republiky 1.1.1993
- vedúca osobnosť moderných slovenských dejín Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik
- Štefánikov podiel v boji Čechov a Slovákov za slobodu v rokoch prvej svetovej vojny

Ako po minulé roky, aj v roku 2022 oslovujeme priaznivcov práce našej nadácie s prosbou o poukázanie sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2021. 

Kto sa rozhodne darovať nám časť ním zaplatenej dane, môže použiť nasledujúci postup:

1. Z tejto stránky si stiahne dva formuláre v editovateľnom formáte PDF:

Stiahnúť formulár č.1 - Potvrdenie o zaplatení dane 

Stiahnúť formulár č.2 - Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane

2. Vyplní prvú časť Formulára č.1, kde uvádza svoje osobné údaje: Priezvisko, Meno, Rodné číslo, Adresa trvalého pobytu a PSČ.

O vyplnenie zvyšných údajov a ich potvrdenie požiada svojho zamestnávateľa ktorý je platiteľom jeho dane z príjmov.

3. Následne vyplní Formulár č.2:

- do riadkov 01 až 11 formulára uvedie svoje osobné údaje

- do riadku 12  daň zníženú o daňový bonus z riadku 24 Formulára č.1

- do riadku 13 sumu, ktorú sa rozhodol nadácii poukázať, maximálne však do výšky 2% (3%) zo sumy z riadku 12, minimálne 3,- €

- do riadku 14 dátum zaplatenia dane z riadku 25 Formulára č.1

- v závere Formulára č.2 môže vyznačiť súhlasí s so zaslaním údajov príjmateľovi, doplní dátum a vyhlásenie podpíše

Podiel do výšky 3% zaplatenej dane môže príjmateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z.z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré k vyhláseniu priloží.

4. V termíne najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca, ktorý bude nasledovať po skončení pandémie predloží oba vyplnené a  potvrdené Formuláre č.1 a č.2 príslušnému správcovi dane, uvedenému vo Formulári č.1.

5. Naša nadácia bola zaregistrovaná v Zozname príjmateľov 2% (3%) za rok 2021. Oprávnenie nadácie poberať 2% (3%) dane z príjmov si môže daňovník overiť v registri poberateľov na web stránke Notárskej komory SR: http://www.notar.sk/

Získané finančné prostriedky budú použité pri realizácii našich aktivít.

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli podporiť týmto spôsobom aktivity našej nadácie orientované na zachovanie kultúrnych hodnôt, ochranu a obnovu historických kultúrnych pamiatok, súvisiacich s ústrednou osobnosťou našich novodobých dejín Milanom Rastislavom Štefánikom.


Joomla developer